MODUL

Výroba a kapacity

Plánujte skutečně efektivně.

Efektivně plánovat výrobu a vhodně ji rozdělit podle kapacity rychleji než kdykoliv jindy

Naplánovat dobře výrobu a vhodně ji rozdělit z hlediska kapacit může trvat mnohem méně času než kdykoli dříve. Slouží k tomu totiž modul „Výroba a kapacity“ (VK). S jeho pomocí vytvoříte plán výroby produktů (výkonů) v obdobích (měsících) v rámci celofiremního ročního, resp. víceletého plánu, na agregacích výrobních kapacit (provozech, střediscích, případně strojích, skupinách strojů a zařízení). Ve stejném modulu zároveň můžete plnění plánu výroby i analyzovat. Podle použitých aplikací může být v modulu analyzováno využití výrobních kapacit (proti disponibilní kapacitě) a rozpracovanost zakázek. Lze zde však také vyhodnocovat plnění termínů zakázek a úzká místa agregace nebo detailu výrobních kapacit v závislosti na charakteru výroby, resp. výkonů, a v závislosti na kvalitě a detailu evidence výroby v provozním systému firmy.

PLÁNUJTE RYCHLEJI A EFEKTIVNĚJI NEŽ KDYKOLIV JINDY

Další aplikace a podmoduly

Výroba automobilů a automotive průmysl
Aplikace Reporting a analýzy výroby
O výsledcích výroby jistě musíte vytvářet pravidelná hlášení. V systému BNS vám s tím pomůže speciální aplikace „Reporting a analýzy výroby“. K dispozici budete mít ve formátu standardní sady panelů Analyser např. vývoj v roce po měsících, od vybraného období, analýzu podle ukazatelů, plnění plánu, indexy období, meziroční indexy. Kromě pravidelného výrobního vykazování můžete získat i informace na ad hoc dotaz. 
Standardními sledovanými ukazateli je plánované a skutečné množství výroby (kusy, kg, …), spotřebovaná a disponibilní výrobní kapacita (hod.). Znázorňuje rovněž procento využití výrobní kapacity za období ve vazbě na různé úrovně agregace výrobní kapacity (úsek, provoz, středisko, skupina strojů, pracoviště).

Aplikace Využití výrobních kapacit umožňuje analýzu vytížení výrobní kapacity objemem výroby. Vytížení může být určováno pro agregované skupiny produktů (řady, sortimenty), ale také ve vazbě na sloučené skupiny zákazníků, zakázek a na účelný detail (produkt, výrobní příkaz). Řídí se přitom charakterem výroby, kvalitou a detailem evidence spotřeby výrobní kapacity produktem, případně zákazníkem (zakázkou). Vytížení (%) je dáno poměrem spotřebovávaného a disponibilního času výrobní kapacity, případně může být měřeno jinou hodnotou určující kapacitu a její spotřebu (kusy, kg, apod.). Standardní analytický panel zahrnuje srovnání spotřebované a disponibilní kapacity (skutečné či plánované hodnoty) a výpočet absolutní odchylky a procentuálního vytížení zvolenou agregací produktů ve vybraném období.

Aplikace Plnění termínů zakázek je barevná signalizace toho, jak jsou dodržovány smluvní termíny otevřených zakázek, je bezesporu zjednodušením běžného pracovního života. Aplikace vytváří oznámení aktuálního stavu na základě porovnání smluvních termínů pro části zakázky (etapy, výrobní příkazy) s aktualizovanými plánovanými termíny. Barevná signalizace je založena na nastavených limitech podle počtu dnů skluzu. V rámci standardního analytického panelu jsou vedle toho zobrazovány i uváděny požadované a plánované termíny plnění zakázky nebo její části. Signalizace plnění termínů je vázaná na konkrétní vybranou výrobní kapacitu.

 Aplikace Rozpracovanost zakázek
Ptáte se, zda je skutečně stanovená lhůta pro dokončení zakázky reálná? Odpověď získáte během chvilky s pomocí aplikace “Rozpracovanost zakázek”. Zjistí pro vás procentuální podíl skutečné spotřeby „variabilních“ nákladů na plánované spotřebě pro danou výrobní kapacitu (pro skupinu pracovišť). Tak budete moci zhodnotit, zda je lhůta dokončení zvládnutelná. Schopnost dodržet lhůty lze posuzovat pro jednotlivé části zakázky (etapy, výrobní příkazy) podle celkových variabilních nákladů nebo jejich složek – např. materiálu, mezd, kooperací a v závislosti na kvalitě a detailu evidence v provozním systému. Termíny mohou být také vyhodnocovány ve vazbě na produkty a výrobní kapacity, které se týkají dané zakázky nebo její termínované části.

Díky aplikaci Úzká místa přijdete včas na úzká místa výrobních kapacit, ať už jde o úseky, provozy, střediska, pracoviště, stroje či jejich skupiny). Aplikace riziko odhalí porovnáním denní/týdenní/měsíční disponibilní kapacity skupiny pracovišť a plánované spotřebovávané kapacity na výrobních příkazech. Barevně a velmi přehledně signalizuje, které zakázky a jejich výrobní příkazy jsou k danému dni/týdnu/měsíci otevřené a zda bude reálné je v dané skupině pracovišť uzavřít v plánovaném termínu. Disponibilní kapacitu přitom lze v modulu simulovat – tj. upravovat ji po složkách, jako jsou třeba dovolené, přesčasy apod. Tak je možné si řešení úzkých míst vyzkoušet.

Dělník ve výrobě

Aplikace Plánování množství výroby
Už žádné dlouhé počítání. Plán výroby v rámci celofiremního ročního plánu vám v naturálním vyjádření (kusy, kg, …) pomůže vyrobit šikovná aplikace BNS „Plánování množství výroby“. Dokáže to pro období (měsíce, čtvrtletí, rok celkem), danou výrobní kapacitu (úsek, provoz, středisko případně i pro detaily skupiny strojů, pracovišť, strojů nebo zařízení) pro konkrétní produkty. Plán vyrobeného množství odvodí od plánu prodeje – z modulu „Prodejní výkonnost“ (PV) nebo z minulosti. Dále je pak upravuje (o procento, o či na hodnotu) s možností přerozdělení na jednotlivé kapacity a období podle stanoveného algoritmu (např. posuny v období podle délky výrobního cyklu) nebo ručně (standardní panel rozvrh uvnitř období).

Aplikace Plánování výrobních kapacit umožňuje nastavení disponibilní kapacity pro množství výroby naplánované v rámci celofiremního ročního plánu, resp. kapacity použité pro realizovanou výrobu. Plán je sestavován pro období – tedy měsíce, čtvrtletí, rok. Vyjádřen je standardně v hodinách (časová kapacita výrobního zařízení) a pro danou výrobní kapacitu (úsek, provoz, středisko, skupinu strojů, pracoviště, stroj nebo zařízení). Do disponibilní kapacity mohou vstupovat hodnoty počtu směn, pracovníků a obsluhy, prostoje, dovolené apod. Tyto hodnoty jsou nastavovány pomocí standardních plánovacích kroků převodu minulosti a hromadných úprav (o procento, o či na hodnotu).

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information