MODUL

Investice a majetek

Mějte vaše investiční plány vždy po ruce a maximálně přehledně.

Investiční plány vždy na očích

Sestavení investičního plánu, výhledů čerpání z investičního rozpočtu pro příští měsíce či pravidelný měsíční reporting z oblasti investičních procesů. To vše budete mít neustále přehledně přímo před sebou. Velmi podrobně můžete sledovat celý životní cyklus konkrétních investic v detailu jednotlivých plánovacích a analytických kroků. Díky přehlednému zobrazení víte včas i o všech závazcích, které z investic plynou, a dokážete snadno sledovat termíny jednotlivých plateb. 

Modul IN tvoří několik specifických submodulů. Každý pokrývá samostatný investiční proces. V případě realizace více projektů lze mezi sebou submoduly provázat tak, aby nedocházelo k nutnosti opětovného zadání již jednou naplánované hodnoty.

Náklady a peníze

životní cyklus investic vždy v patřičném detailu

Další aplikace a podmoduly

Modul řízení investic

Submodul Plánování investic
Žádné tužky a bloky nebo množství tabulek v Excelu. Submodul „Plánování investic“ poskytuje komfort automatizovaného detailního plánování a analýzy investičních programů podle údajů daných rozpočtem a termíny. Vzhledem k schopnosti BNS předvídat, lze v submodulu vytvářet výhledy čerpání v následujících měsících. Dále se predikují související OPEX náklady, které lze použít jako podklad finančního plánu včetně výpočtu odpisů z nového majetku.

Aplikace Plán pořízení
Investice se obejdou bez stresů z termínů z toho, jak to nakonec všechno skutečně vyjde. Plán pořízení zajistí kompletní proces investičního plánu. Zvládne vše – od sběru požadavků a výběru projektů až k realizaci. Sleduje i pořízení v průběhu roku v souvislosti s aktualizacemi plánu. 

S pomocí aplikace lze snadno každý měsíc bez větších časových nároků hodnotit plnění investičního plánu ve srovnání s referenčním plánem či posledním z předcházejích výhledů. Stejně tak je aplikace schopna zajistit pro vás pravidelná hlášení o stavu skutečného pořízení investic.

Aplikace Doprovodné náklady
Provázejí uvedení investičního projektu dodatečné náklady a výnosy – například v souvislosti s potřebou přijmout zaměstnance, kteří budou obsluhovat novou výrobní linku? Aplikace „Doprovodné náklady“ tyto náklady a výnosy doplní do investičního plánu. Odtud jsou pak přeneseny do hospodářského výsledku a doplní současný plán. S pomocí „Doprovodných nákladů“ lze provádět pravidelná měsíční vyhodnocení skutečně vynaložených provozních nákladů a výnosů na investičním projektu oproti původnímu plánu nebo poslednímu výhledu.

Aplikace Výpočet odpisů
Aplikace doplňuje plán odpisů o majetek, který byl na základě „Plánu pořízení“ a uvedení do provozu zařazen v průběhu plánovaného roku. Výpočet je možné provést při ročním plánování, ale i v průběhu roku v souvislosti s aktualizacemi. Aplikaci tvoří specifický panel, který dovoluje výpočet odpisů podle verze, období a typu či na základě plánu pořízení, data zařazení a doby odepisování. Záleží jen na uživateli, které varianty zvolí.

 

Aplikace Monitoring projektů
Odhalit včas riziko překročení rozpočtu investičního projektu a rozpoznat tak vznikající problém je hlavním cílem chytrého „Monitoringu projektů“. A co víc – aplikace potřebuje znát pouze to, co od ní chcete. Na základě rozpracovanosti investiční akce a porovnání vynaložených a plánovaných nákladů dokáže aplikace stanovit předpokládaný rozpočet pro její dokončení. A jde ještě dál. Díky informacím, které při porovnávání získá, a všem finančním znalostem vám prozradí i případnou odchylku od původně schváleného rozpočtu.

Aplikace Hodnocení investic
Umožňuje analyzovat a hodnotit plánovanou návratnost předkládaných investičních projektů prostřednictvím výpočtu čisté současné hodnoty (NPV). Při samotné realizaci investičního projektu můžete s pomocí aplikace ověřovat platnost návratnosti předložených investic podle aktualizovaného výhledu investičních výdajů a případných dalších změn v parametrech projektu. Po ukončení investice nebo
dosažení plánované životnosti, je možné provést závěrečné vyhodnocení skutečného přínosu investice ve srovnání s původním předpokladem.

Submodul Řízení investic

O detailní plánování a analýzu procesu pořizování investic se postará submodel „Řízení investic“. A to až v detailu dílčích kroků ve formě objednávek či ekvivalentu. Projektoví manažeři tak získají přesný přehled o vynaložených prostředcích v investičních projektech. Navíc je mohou díky submodulu v pravidelných intervalech doplňovat o poslední výhled plánovaných kroků realizace ve finančním vyjádření. Kromě samotného pořízení investičního projektu mohou být analyzovány a plánovány další související výdaje, díky čemuž může projektový manažer poskytovat důležité údaje pro řízení Cash Flow za investiční činnosti.

Aplikace Detailní plán pořízení
Aplikace zajišťuje samotnou funkcionalitu submodulu. Díky ní je možné detailní plánování pořizování investic s následnou, stejně propracovanou, analýzou celého procesu. Všechny ostatní aplikace v submodulu pak přinášejí rozšíření „Detailního plánu pořízení“. Veškeré procesy jsou zkoumány a plánovány až do detailu dílčích kroků pořízení ve formě objednávek či ekvivalentu. Projektový manažer má tak stále před sebou všechny informace o již vynaložených prostředcích. Navíc je může doplňovat o poslední výhledy v souvislosti s dalšími plánovanými kroky realizace ve finančním vyjádření.

Aplikace Platby

Proces investičního plánu může být doplněn o plán plateb za pořízení investic. Pro jeho tvorbu lze využít předdefinované doby splatnosti dodavatele či objednávky anebo údaje může zadat přímo projektový manažer. Plán plateb využijete pro řízení Cash Flow a zajištění pravidelného měsíčního vyhodnocení skutečně provedených plateb ve srovnání s plánem. S pomocí aplikace můžete pracovat i s porovnáváním zbývajících, dosud neuhrazených, závazků v souvislosti s pořízením investice.

Modul řízení investic

Aplikace Aktivace

„Aktivace“ je velmi užitečnou aplikací. Slouží k sestavení úplného či částečného plánu zařazení investice do majetku. Tento plán může sloužit pro výpočet plánovaných odpisů nově pořizovaného majetku. Navíc aplikace dokáže zařadit plán zařazení investice do investičního plánu. Aplikace umožňuje provádět i nutnou kontrolu, která ve formě pravidelných měsíčních přehledů vyhodnotí skutečné zařazení investice do majetku ve srovnání s plánem.

 

Aplikace Výpočet odpisů
Plán odpisů může být doplněn o majetek, který byl zařazen do plánovaného roku v jeho průběhu na základě plánu pořízení a uvedení do provozu. Výpočet je možné provést jak v rámci ročního plánování, tak při aktualizacích během roku. Aplikaci tvoří specifický panel, s jehož pomocí je proveden výpočet odpisů podle způsobu, který odpovědný pracovník zvolí – tedy podle verze, období a typu, v souvislosti s plánem pořízení, datem zařazení a dobou odepisování.

Napište nám

Napište mi “HH”

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

Newsletter

Přečtěte si novinky z oblasti finančního plánování a BI zpracování dat, ale i pozvánky na zajímavé akce a webináře. Inspirativní obsah vám zašleme maximálně 4x do roka.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., člen skupiny ABRA Software, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Česká republika, IČO: 27252167. Informace o zpracování osobních údajů.

Chci více informací / More information