MODULE

Production and Capacity

Plan really efficiently.

Efficiently plan production and allocate it appropriately according to capacity faster than ever.

Planning production well and allocating it appropriately based on capacity can take much less time than ever before. The “Production and Capacity” (PC) module is designed for this purpose. With its help, you can create a plan for the production of products (outputs) in periods (months) within a company-wide annual or multi-year plan, on aggregations of production capacities (plants, centres, or machines, groups of machines and equipment). In the same module, you can also analyse the execution of the production plan. Depending on the applications used, the module can analyse the production capacity utilization (against available capacity) and the work in progress of orders. However, it is also possible to evaluate the fulfilment of order deadlines and bottlenecks in the aggregation or detail of production capacities depending on the nature of production or performance, and depending on the quality and detail of production records in the company’s operating system.

PLAN FASTER AND MORE EFFICIENTLY THAN EVER

Další aplikace a podmoduly

Výroba automobilů a automotive průmysl
Aplikace Reporting a analýzy výroby
O výsledcích výroby jistě musíte vytvářet pravidelná hlášení. V systému BNS vám s tím pomůže speciální aplikace „Reporting a analýzy výroby“. K dispozici budete mít ve formátu standardní sady panelů Analyser např. vývoj v roce po měsících, od vybraného období, analýzu podle ukazatelů, plnění plánu, indexy období, meziroční indexy. Kromě pravidelného výrobního vykazování můžete získat i informace na ad hoc dotaz. 
Standardními sledovanými ukazateli je plánované a skutečné množství výroby (kusy, kg, …), spotřebovaná a disponibilní výrobní kapacita (hod.). Znázorňuje rovněž procento využití výrobní kapacity za období ve vazbě na různé úrovně agregace výrobní kapacity (úsek, provoz, středisko, skupina strojů, pracoviště).

Aplikace Využití výrobních kapacit umožňuje analýzu vytížení výrobní kapacity objemem výroby. Vytížení může být určováno pro agregované skupiny produktů (řady, sortimenty), ale také ve vazbě na sloučené skupiny zákazníků, zakázek a na účelný detail (produkt, výrobní příkaz). Řídí se přitom charakterem výroby, kvalitou a detailem evidence spotřeby výrobní kapacity produktem, případně zákazníkem (zakázkou). Vytížení (%) je dáno poměrem spotřebovávaného a disponibilního času výrobní kapacity, případně může být měřeno jinou hodnotou určující kapacitu a její spotřebu (kusy, kg, apod.). Standardní analytický panel zahrnuje srovnání spotřebované a disponibilní kapacity (skutečné či plánované hodnoty) a výpočet absolutní odchylky a procentuálního vytížení zvolenou agregací produktů ve vybraném období.

Aplikace Plnění termínů zakázek je barevná signalizace toho, jak jsou dodržovány smluvní termíny otevřených zakázek, je bezesporu zjednodušením běžného pracovního života. Aplikace vytváří oznámení aktuálního stavu na základě porovnání smluvních termínů pro části zakázky (etapy, výrobní příkazy) s aktualizovanými plánovanými termíny. Barevná signalizace je založena na nastavených limitech podle počtu dnů skluzu. V rámci standardního analytického panelu jsou vedle toho zobrazovány i uváděny požadované a plánované termíny plnění zakázky nebo její části. Signalizace plnění termínů je vázaná na konkrétní vybranou výrobní kapacitu.

 Aplikace Rozpracovanost zakázek
Ptáte se, zda je skutečně stanovená lhůta pro dokončení zakázky reálná? Odpověď získáte během chvilky s pomocí aplikace “Rozpracovanost zakázek”. Zjistí pro vás procentuální podíl skutečné spotřeby „variabilních“ nákladů na plánované spotřebě pro danou výrobní kapacitu (pro skupinu pracovišť). Tak budete moci zhodnotit, zda je lhůta dokončení zvládnutelná. Schopnost dodržet lhůty lze posuzovat pro jednotlivé části zakázky (etapy, výrobní příkazy) podle celkových variabilních nákladů nebo jejich složek – např. materiálu, mezd, kooperací a v závislosti na kvalitě a detailu evidence v provozním systému. Termíny mohou být také vyhodnocovány ve vazbě na produkty a výrobní kapacity, které se týkají dané zakázky nebo její termínované části.

Díky aplikaci Úzká místa přijdete včas na úzká místa výrobních kapacit, ať už jde o úseky, provozy, střediska, pracoviště, stroje či jejich skupiny). Aplikace riziko odhalí porovnáním denní/týdenní/měsíční disponibilní kapacity skupiny pracovišť a plánované spotřebovávané kapacity na výrobních příkazech. Barevně a velmi přehledně signalizuje, které zakázky a jejich výrobní příkazy jsou k danému dni/týdnu/měsíci otevřené a zda bude reálné je v dané skupině pracovišť uzavřít v plánovaném termínu. Disponibilní kapacitu přitom lze v modulu simulovat – tj. upravovat ji po složkách, jako jsou třeba dovolené, přesčasy apod. Tak je možné si řešení úzkých míst vyzkoušet.

Dělník ve výrobě

Aplikace Plánování množství výroby
Už žádné dlouhé počítání. Plán výroby v rámci celofiremního ročního plánu vám v naturálním vyjádření (kusy, kg, …) pomůže vyrobit šikovná aplikace BNS „Plánování množství výroby“. Dokáže to pro období (měsíce, čtvrtletí, rok celkem), danou výrobní kapacitu (úsek, provoz, středisko případně i pro detaily skupiny strojů, pracovišť, strojů nebo zařízení) pro konkrétní produkty. Plán vyrobeného množství odvodí od plánu prodeje – z modulu „Prodejní výkonnost“ (PV) nebo z minulosti. Dále je pak upravuje (o procento, o či na hodnotu) s možností přerozdělení na jednotlivé kapacity a období podle stanoveného algoritmu (např. posuny v období podle délky výrobního cyklu) nebo ručně (standardní panel rozvrh uvnitř období).

Aplikace Plánování výrobních kapacit umožňuje nastavení disponibilní kapacity pro množství výroby naplánované v rámci celofiremního ročního plánu, resp. kapacity použité pro realizovanou výrobu. Plán je sestavován pro období – tedy měsíce, čtvrtletí, rok. Vyjádřen je standardně v hodinách (časová kapacita výrobního zařízení) a pro danou výrobní kapacitu (úsek, provoz, středisko, skupinu strojů, pracoviště, stroj nebo zařízení). Do disponibilní kapacity mohou vstupovat hodnoty počtu směn, pracovníků a obsluhy, prostoje, dovolené apod. Tyto hodnoty jsou nastavovány pomocí standardních plánovacích kroků převodu minulosti a hromadných úprav (o procento, o či na hodnotu).

Contact us

EN Napište mi “HH”

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., the member of the ABRA Software group, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Czech Republic, IČO: 27252167. Processing of personal data policy.

Chci více informací / More information