MODULE

Investments and assets

Keep your investment plans close at hand and as clear as possible.

Investment plans always in sight

Setting up an investment plan, projections of the investment budget for the coming months or regular monthly reporting on investment processes. All of this will be right in front of you at all times. You can follow the entire lifecycle of specific investments in great detail through the individual planning and analytical steps. Thanks to a clear view, you know in time and all the obligations arising from the investment and can easily track the dates of individual payments.

The IN module consists of several specific sub-modules. Each covers a separate investment process. In the case of multiple projects, the sub-modules can be interlinked so that it is not necessary to re-enter a value that has already been planned once.

Náklady a peníze

INVESTMENT LIFE CYCLE ALWAYS IN APPROPRIATE DETAIL

Další aplikace a podmoduly

Modul řízení investic

Submodul Plánování investic
Žádné tužky a bloky nebo množství tabulek v Excelu. Submodul „Plánování investic“ poskytuje komfort automatizovaného detailního plánování a analýzy investičních programů podle údajů daných rozpočtem a termíny. Vzhledem k schopnosti BNS předvídat, lze v submodulu vytvářet výhledy čerpání v následujících měsících. Dále se predikují související OPEX náklady, které lze použít jako podklad finančního plánu včetně výpočtu odpisů z nového majetku.

Aplikace Plán pořízení
Investice se obejdou bez stresů z termínů z toho, jak to nakonec všechno skutečně vyjde. Plán pořízení zajistí kompletní proces investičního plánu. Zvládne vše – od sběru požadavků a výběru projektů až k realizaci. Sleduje i pořízení v průběhu roku v souvislosti s aktualizacemi plánu. 

S pomocí aplikace lze snadno každý měsíc bez větších časových nároků hodnotit plnění investičního plánu ve srovnání s referenčním plánem či posledním z předcházejích výhledů. Stejně tak je aplikace schopna zajistit pro vás pravidelná hlášení o stavu skutečného pořízení investic.

Aplikace Doprovodné náklady
Provázejí uvedení investičního projektu dodatečné náklady a výnosy – například v souvislosti s potřebou přijmout zaměstnance, kteří budou obsluhovat novou výrobní linku? Aplikace „Doprovodné náklady“ tyto náklady a výnosy doplní do investičního plánu. Odtud jsou pak přeneseny do hospodářského výsledku a doplní současný plán. S pomocí „Doprovodných nákladů“ lze provádět pravidelná měsíční vyhodnocení skutečně vynaložených provozních nákladů a výnosů na investičním projektu oproti původnímu plánu nebo poslednímu výhledu.

Aplikace Výpočet odpisů
Aplikace doplňuje plán odpisů o majetek, který byl na základě „Plánu pořízení“ a uvedení do provozu zařazen v průběhu plánovaného roku. Výpočet je možné provést při ročním plánování, ale i v průběhu roku v souvislosti s aktualizacemi. Aplikaci tvoří specifický panel, který dovoluje výpočet odpisů podle verze, období a typu či na základě plánu pořízení, data zařazení a doby odepisování. Záleží jen na uživateli, které varianty zvolí.

 

Aplikace Monitoring projektů
Odhalit včas riziko překročení rozpočtu investičního projektu a rozpoznat tak vznikající problém je hlavním cílem chytrého „Monitoringu projektů“. A co víc – aplikace potřebuje znát pouze to, co od ní chcete. Na základě rozpracovanosti investiční akce a porovnání vynaložených a plánovaných nákladů dokáže aplikace stanovit předpokládaný rozpočet pro její dokončení. A jde ještě dál. Díky informacím, které při porovnávání získá, a všem finančním znalostem vám prozradí i případnou odchylku od původně schváleného rozpočtu.

Aplikace Hodnocení investic
Umožňuje analyzovat a hodnotit plánovanou návratnost předkládaných investičních projektů prostřednictvím výpočtu čisté současné hodnoty (NPV). Při samotné realizaci investičního projektu můžete s pomocí aplikace ověřovat platnost návratnosti předložených investic podle aktualizovaného výhledu investičních výdajů a případných dalších změn v parametrech projektu. Po ukončení investice nebo
dosažení plánované životnosti, je možné provést závěrečné vyhodnocení skutečného přínosu investice ve srovnání s původním předpokladem.

Submodul Řízení investic

O detailní plánování a analýzu procesu pořizování investic se postará submodel „Řízení investic“. A to až v detailu dílčích kroků ve formě objednávek či ekvivalentu. Projektoví manažeři tak získají přesný přehled o vynaložených prostředcích v investičních projektech. Navíc je mohou díky submodulu v pravidelných intervalech doplňovat o poslední výhled plánovaných kroků realizace ve finančním vyjádření. Kromě samotného pořízení investičního projektu mohou být analyzovány a plánovány další související výdaje, díky čemuž může projektový manažer poskytovat důležité údaje pro řízení Cash Flow za investiční činnosti.

Aplikace Detailní plán pořízení
Aplikace zajišťuje samotnou funkcionalitu submodulu. Díky ní je možné detailní plánování pořizování investic s následnou, stejně propracovanou, analýzou celého procesu. Všechny ostatní aplikace v submodulu pak přinášejí rozšíření „Detailního plánu pořízení“. Veškeré procesy jsou zkoumány a plánovány až do detailu dílčích kroků pořízení ve formě objednávek či ekvivalentu. Projektový manažer má tak stále před sebou všechny informace o již vynaložených prostředcích. Navíc je může doplňovat o poslední výhledy v souvislosti s dalšími plánovanými kroky realizace ve finančním vyjádření.

Aplikace Platby

Proces investičního plánu může být doplněn o plán plateb za pořízení investic. Pro jeho tvorbu lze využít předdefinované doby splatnosti dodavatele či objednávky anebo údaje může zadat přímo projektový manažer. Plán plateb využijete pro řízení Cash Flow a zajištění pravidelného měsíčního vyhodnocení skutečně provedených plateb ve srovnání s plánem. S pomocí aplikace můžete pracovat i s porovnáváním zbývajících, dosud neuhrazených, závazků v souvislosti s pořízením investice.

Modul řízení investic

Aplikace Aktivace

„Aktivace“ je velmi užitečnou aplikací. Slouží k sestavení úplného či částečného plánu zařazení investice do majetku. Tento plán může sloužit pro výpočet plánovaných odpisů nově pořizovaného majetku. Navíc aplikace dokáže zařadit plán zařazení investice do investičního plánu. Aplikace umožňuje provádět i nutnou kontrolu, která ve formě pravidelných měsíčních přehledů vyhodnotí skutečné zařazení investice do majetku ve srovnání s plánem.

 

Aplikace Výpočet odpisů
Plán odpisů může být doplněn o majetek, který byl zařazen do plánovaného roku v jeho průběhu na základě plánu pořízení a uvedení do provozu. Výpočet je možné provést jak v rámci ročního plánování, tak při aktualizacích během roku. Aplikaci tvoří specifický panel, s jehož pomocí je proveden výpočet odpisů podle způsobu, který odpovědný pracovník zvolí – tedy podle verze, období a typu, v souvislosti s plánem pořízení, datem zařazení a dobou odepisování.

Contact us

EN Napište mi “HH”

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

Newsletter

Read the latest news from financial planning and BI data processing, as well as invitations to interesting events and webinars. We will send you inspiring content a maximum of 4 times a year.

© 2023 INEKON SYSTEMS s.r.o., the member of the ABRA Software group, Jeremiášova 1422/7b, 155 00, Praha 13, Czech Republic, IČO: 27252167. Processing of personal data policy.

Chci více informací / More information